ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τις Κρατικές Ενισχύσεις


Για τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πατήστε εδώ.


Για πληροφορίες σχετικά με τη Νομοθεσία για Κρατικές Ενισχύσεις, πατήστε εδώ.


Για πληροφορίες σχετικά με τη Νομοθεσία για Κρατικές Ενισχύσεις στον Τομέα της Αλιείας,
πατήστε εδώ.


- Νέοι Κανόνες για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον Τομέα της Γεωργίας για την περίοδο 2014-2020.
- Νέος Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός.
- Νέος Γενικός Κανονισμός για τις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας.
- Νέες Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις Κρατικές Ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων.
- Πλαίσιο για τις Κρατικές Ενισχύσεις για την Έρευνα και Ανάπτυξη και την Καινοτομία.
- Νέες Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις Κρατικές Ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020).
- Νέος Κανονισμός για τις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας στους τομείς της Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας.
- Νέες Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020.
- ΝΕΟΣ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 1388-2014
_______________________________________________
© 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων