Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


ΑποφάσειςΈτος 2001

Απόφαση Αρ. 001. ( 10.09.2001)Σχέδιο παροχής κυβερνητικής βοήθειας για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εξαγωγικής βιομηχανίας.

Απόφαση Αρ. 002.(14.09.2001) Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας σε παραγωγούς- βιομηχάνους-εξαγωγείς για διερεύνηση ξένων αγορών

Απόφαση Αρ. 003. (19.09.2001)Κίνητρα δεκαετούς φορολογικής απαλλαγής των κερδών και μερισμάτων από την παραγωγή νέων μεταποιητικών προϊόντων

Απόφαση Αρ. 004. (18.09.2001)Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας για διερεύνηση ξένων αγορών για εξαγωγές υπηρεσιών

Απόφαση Αρ. 005. (18.09.2001)Σχέδιο παροχής κυβερνητικών χορηγιών για Έρευνες Αγορών του Εξωτερικού

Απόφαση Αρ. 006.(24.09.2001) Απαλλαγή από τη φορολογία για εισαχθέντα κέρδη στη Δημοκρατία από την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών στο εξωτερικό.

Απόφαση Αρ. 007. (24.09.2001)Ειδικός τρόπος φορολογίας για κέρδη από την εξαγωγή επιτόπια κατασκευαζόμενων ή παραγόμενων προϊόντων

Απόφαση Αρ. 008. (08.10.2001)Δεκαετής φορολογική απαλλαγή αναφορικά με κέρδη εταιρείας από την εκμετάλλευση παρεμφερούς τουριστικού κτιρίου ή έργου

Απόφαση Αρ. 009. (28.09.2001)Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας σε βιομηχάνους/εξαγωγείς οι οποίοι συμμετέχουν με δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού

Απόφαση Αρ. 010.(28.09.2001) Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας σε εξαγωγείς υπηρεσιών οι οποίοι συμμετέχουν με δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού

Απόφαση Αρ. 011. (28.09.2001)Σχέδιο παροχής κυβερνητικών χορηγιών για αναβάθμιση του τομέα των υπηρεσιών

Απόφαση Αρ. 012. (09.10.2001)Πρόγραμμα μετακίνησης μικρών επιχειρήσεων σε εγκεκριμένες περιοχές

Απόφαση Αρ. 013. (09.10.2001)Μέτρα και κίνητρα για επενδύσεις σε παρεμφερή τουριστικά έργα

Απόφαση Αρ. 014.(08.10.2001) Σχέδιο παροχής χορηγιών για την υποβοήθηση μεταποιητικών βιομηχανικών μονάδων στην εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου της βιομηχανικής ρύπανσης.

Απόφαση Αρ. 015.(17.10.2001) Σχέδιο παροχής κυβερνητικών χορηγιών για τεχνολογική αναβάθμιση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα

Απόφαση Αρ. 016. (25.10.2001)Σχέδιο παροχής χορηγιών για την υποβοήθηση μεταποιητικών βιομηχανιών,μονάδων ξενοδοχείων και μονάδων του γεωργικού τομέα για εξοικονόμηση ενέργειας.

Απόφαση Αρ. 017.(31.10.2001) Σχέδιο ανάπτυξης χειμερινού τουρισμού

Απόφαση Αρ. 018. (31.10.2001)Πρόγραμμα δημιουργίας και λειτουργίας εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων

Απόφαση Αρ. 019. (31.10.2001)Πρόγραμμα δημιουργίας νέων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας μέσω των εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων

Απόφαση Αρ. 020.(05.11.2001) Σχέδιο Προώθησης Κυπριακών Βιομηχανικών Προϊόντων στην Κυπριακή Αγορά

Απόφαση Αρ. 021. (05.11.2001)Σχέδιο επιχορήγησης για την ενθάρρυνση της δημιουργίας υποδομής για προώθηση του αθλητικού τουρισμού και αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής για εξυπηρέτηση του αθλητικού τουρισμού.

Απόφαση Αρ. 022. (08.11.2001)Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για την Υποβοήθηση Λατομικών και Μεταλλευτικών Μονάδων στην Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου της Ρύπανσης

Απόφαση Αρ. 023.(08.11.2001) Σχέδιο Παροχής Χορηγιών σε Επαγγελματικούς Συνδέσμους του Μεταποιητικού Τομέα για Διεξαγωγή Διαφημιστικής Εκστρατείας

Απόφαση Αρ. 024.(22.11.2001) Πανεπιστήμιο Κύπρου - Απαλλαγή από Φόρο Εισοδήματος και Τέλη Χαρτοσήμου.

Απόφαση Αρ. 025. (04.11.2001)Απαλλαγή από το Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας Ακινήτου Περιουσίας που ανήκει σε Οργανισμό Δημόσιας Ωφέλειας κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Οικονομικών και Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου-Συμβούλια Υδατοπρομήθειας.

Απόφαση Αρ. 026. (05.12.2001)Επιδότηση της τιμής πετρελαίου για τα αεροπλάνα των Κυπριακών Αερογραμμών και της Eurocypria

Απόφαση Αρ. 027. (05.12.2001)Κυβερνητική εγγύηση για εξασφάλιση δανείου από την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης- Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Απόφαση Αρ. 028.(05.12.2001) Κυβερνητική εγγύηση για εξασφάλιση δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Απόφαση Αρ. 029. (07.12.2001)Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου - Απαλλαγή από Τέλη Χαρτοσήμου.

Απόφαση Αρ. 030.(07.12.2001) Έκπτωση για επένδυση επί κτιρίων σε σχέση με ξενοδοχειακά κτίρια και τουριστικά χωριά

Απόφαση Αρ. 031. (10.12.2001) Χορηγία στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Απόφαση Αρ. 032. (13.12.2001) Ενίσχυση Εξαγωγέων Κυπριακού Φορτίου

Απόφαση Αρ. 033. (14.12.2001) Πρόγραμμα επιχορήγησης αυτοεργοδότησης ηλικιωμένων

Απόφαση Αρ. 034. (19.12.2001)Σχέδιο επιδότησης μελετών για διείσδυση επιχειρήσεων σε ξένες αγορές.

Απόφαση Αρ. 035. (19.12.2001). Σχέδιο αξιοποίησης του διεθνούς διαδικτύου (Internet)
Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Καν'το Ηλεκτρονικά