Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


ΑποφάσειςΈτος 2002

Απόφαση Αρ. 036. (04.01.2002) Εταιρείες εισηγμένες στο ΧΑΚ - μερική απαλλαγή από φόρο εισοδήματος μερισμάτων που αποκτά φυσικό πρόσωπο.

Απόφαση Αρ. 037. (04.01.2002) Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών των κερδών που προκύπτουν από τη διάθεση τίτλων εισηγμένων στο ΧΑΚ.

Απόφαση Αρ. 038. (09.01.2002) Πέμπτο πρόγραμμα επιχορήγησης ερευνητικών σχεδίων.

Απόφαση Αρ. 039. ( 09. 01.2002)Σύστημα HACCP για τρόφιμα και ποτά

Απόφαση Αρ. 040. (14.01.2002) Μονοεπιχειρησιακά προγράμματα αρχικής κατάρτισης- Συνήθη

Απόφαση Αρ. 041. (14.01.2002)Μονοεπιχειρησιακά προγράμματα συνεχούς κατάρτισης - Συνήθη

Απόφαση Αρ. 042. (14.01.2002) Μονοεπιχειρησιακά προγράμματα συνεχούς κατάρτισης στο εξωτερικό

Απόφαση Αρ. 043. (14.01.2002) Σχέδιο συμβουλευτικών υπηρεσιών για επιχειρήσεις με απασχόληση 20 άτομα και άνω

Απόφαση Αρ. 044. Σχέδιο συμβουλευτικών υπηρεσιών για μικροεπιχειρήσεις.

Απόφαση Αρ. 045. Σχέδιο παροχής κυβερνητικών χορηγιών για υπεργολαβίες στο μεταποιητικό τομέα

Απόφαση Αρ. 046. Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα συνεχούς κατάρτισης στο εξωτερικό

Απόφαση Αρ. 047. Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα συνεχούς κατάρτισης - Συνήθη

Απόφαση Αρ. 048. Ενίσχυση εργαστηριακού ελέγχου στο εξωτερικό

Απόφαση Αρ. 049. Φορολογία του Εισοδήματος Αλλοδαπών Φυσικών Προσώπων από μισθωτές Υπηρεσίες σε Εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελεύθερη Βιομηχανική Ζώνη Λάρνακας.

Απόφαση Αρ. 050. Σχέδιο συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βιομηχανία

Απόφαση Αρ. 051. Κρατική χορηγία προς το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου.

Απόφαση Αρ. 052. Ενίσχυση της εργαστηριακής υποδομής στην Κύπρο.

Απόφαση Αρ. 053. Σχέδιο επιδότησης της εφαρμογής συστημάτων ISO 9000,ISO 14001 και HACCP σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα

Απόφαση Αρ. 054. Απαλλαγή από την Υποχρέωση Καταβολής Δικαιωμάτων Εγγραφής Υποθήκης από Μέλη Συνεργατικών Εταιρειών

Απόφαση Αρ. 055. Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό και το φόρο κατανάλωσης αντικειμένων ,υλικών και αεροσκαφών που εισάγονται από τις Κυπριακές Αερογραμμές και την Eurocypria .

Απόφαση αρ. 056. Σχέδιο υιοθέτησης προτύπων.

Απόφαση Αρ. 057. Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης

Απόφαση Αρ. 058. Παραχώρηση χαμηλότοκου,μακροχρόνιου δανείου προς το Ταμείο Σπουδών της Συνεργατικής Οικοδομικής Εταιρείας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου Λτδ

Απόφαση Αρ. 059. Επιδότηση της τιμής πετρελαίου για τα αεροπλάνα της εταιρείας Helios.

Απόφαση Αρ. 060. Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό και το φόρο κατανάλωσης λεβήτων,μηχανημάτων,συσκευών,εργαλείων,εξοπλισμού,πρώτων υλών,και λοιπών υλικών και αντικειμένων που εισάγονται για χρήση από τις Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Λτδ.

Απόφαση Αρ. 061. Σχέδιο επιδότησης εξειδικευμένου λογισμικού.

Απόφαση Αρ. 062. Φορολογική απαλλαγή των τόκων αναφορικά με δάνεια σε ξένο χρηματικό κεφάλαιο.

Απόφαση Αρ. 063. Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα αρχικής κατάρτισης - Ταχύρρυθμα.

Απόφαση Αρ. 064. Σχέδιο Ενίσχυσης Υποδομής Κατάρτισης.

Απόφαση Αρ. 065. Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα συνεχούς κατάρτισης ζωτικής σημασίας.

Απόφαση Αρ. 066. Σχέδιο παροχής κυβερνητικών χορηγιών για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα.

Απόφαση Αρ. 067. Σχέδιο παροχής κυβερνητικών χορηγιών για κοινοπραξίες επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα.

Απόφαση αρ. 068. Ετήσια χορηγία προς την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας.

Απόφαση Αρ. 069. Σχέδιο καταβολής χορηγημάτων για συμμετοχή στο σύστημα μαθητείας.

Απόφαση Αρ. 070. Εξουσία Υπουργικού Συμβουλιου να απαλλάσσει ,συμβιβάζει, ή παγοποιεί τέλη χαρτοσήμου σε σχέση με εμπορεύσιμα αξιόγραφα που εκδίδει κάποια εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο.

Απόφαση Αρ. 071. Σχέδιο Αυτοεργοδότησης Αποφοίτων Πανεπιστημίων και Ανωτέρων Σχολών και Δανειοδότησή τους από τους Δανειστικούς Επιτρόπους.

Απόφαση Αρ. 072. Σχέδιο καταβολής χορηγημάτων για συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Mediterranean Institute of Management (MIM)

Απόφαση Αρ. 073. Δανειοδότηση της Εταιρείας Αναπτύξεως Κυπερούντας ( ΚΥΠΕΡΙΣ) Λτδ για σκοπούς ανέγερσης Ξενοδοχείου SPA στην Κυπερούντα.

Απόφαση Αρ. 074. Επιστροφή Τελών και Δικαιωμάτων Εγγραφής για Μεταβίβαση Διατηρητέων Οικοδομών.

Απόφαση Αρ. 075. Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ)- Απαλλαγή από Φόρο Εισοδήματος και Τέλη Χαρτοσήμων.

Απόφαση Αρ. 076. Πρόγραμμα ενίσχυσης νέων ερευνητών Κύπρου- ΠΕΝΕΚ 2002

Απόφαση Αρ. 077. Σχέδιο συμβουλευτικών υπηρεσιών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Απόφαση Αρ. 078. Αρχή Λιμένων Κύπρου - απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου και φόρο εισοδήματος.

Απόφαση Αρ. 079. Σχέδιο Επιχορήγησης Αθλητικών Εκδηλώσεων Τουριστικού Ενδιαφέροντος.

Απόφαση Αρ. 080. Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων μέσα από την Αξιοποίηση Αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Απόφαση Αρ. 081. Συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις του εξωτερικού με κρατικό περίπτερο.

Απόφαση Αρ. 082. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (ΕΠΑΕ)

Απόφαση Αρ. 083. Σχέδιο Δανειοδότησης Οικοδομών Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής με επιχορηγημένο επιτόκιο για σκοπούς προώθησης του Αγροτουρισμού.

Απόφαση Αρ. 084. Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας σε επιχειρήσεις /βιομηχανίες κυπριακών προϊόντων οι οποίες συμμετέχουν με δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού.

Απόφαση Αρ. 085. Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας σε επιχειρήσεις/βιομηχανίες κυπριακών προϊόντων οι οποίες συμμετέχουν σε εμπορικές εκθέσεις του εξωτερικού που οργανώνει το Υπουργείο Εμπορίου,Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Απόφαση Αρ. 086. Πολιτική συνεργασίας με οργανωτές ταξιδίων ,ταξιδιωτικούς πράκτορες, και οργανωτές συνεδρίων εξωτερικού στον τομέα προβολής

Απόφαση Αρ. 087. Πολιτική συνεργασίας με τοπικούς συνδέσμους τουρισμού, επιτροπές και άλλους τουριστικούς επαγγελματίες στον τομέα προώθησης της Κύπρου.

Απόφαση Αρ. 088. Σχέδιο Επιχορήγησης Επαγγελματικών Συνδέσμων

Απόφαση Αρ. 089. Σχέδιο Ταχύρρυθμης Εκπαίδευσης σε Ναυτικά Επαγγέλματα.

Απόφαση Αρ. 090. Εμπορεύματα καθορισμένου είδους που δικαιούνται απαλλαγές από τον τελωνειακό δασμό και φόρο κατανάλωσης υπό όρους. Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος. Τέταρτος Πίνακας .Κλάση 01,Εδάφιο 08

Απόφαση Αρ. 091. Χρηματοδότηση Συγγραφής Σεναρίου Ταινίας Μεγάλου Μήκους

Απόφαση Αρ. 092. Ανάπτυξη Παραγωγικού Σχεδίου Ταινίας Μεγάλου Μήκους

Απόφαση Αρ. 093. Ταινία Μεγάλου Μήκους Ψηλού Προϋπολογισμού

Απόφαση Αρ. 094. Επιδότηση Προώθησης Ταινίας

Απόφαση Αρ. 095. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ

Απόφαση Αρ. 096. Μονοεπιχειρησιακά προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης στο εξωτερικό

Απόφαση Αρ. 097. Μονοεπιχειρησιακά προγράμματα αρχικής κατάρτισης-Συνήθη

Απόφαση Αρ. 098. Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης στο εξωτερικό

Απόφαση Αρ. 099. Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα αρχικής κατάρτισης- Ταχύρρυθμα

Απόφαση Αρ. 100. Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης- Συνήθη

Απόφαση Αρ. 101. Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης ζωτικής σημασίας

Απόφαση Αρ. 102. Σχέδιο καταβολής χορηγημάτων για συμμετοχή στο μεταπτυxιακό πρόγραμμα του Mediterranean Institute of Management (MIM)

Απόφαση Αρ. 103. Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων μέσα από την Αξιοποίηση Αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Απόφαση Αρ. 104. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων ( ΕΠΑΕ)

Απόφαση Αρ. 105. Μονοεπιχειρησιακά προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης - Συνήθη

Απόφαση Αρ. 106. Ταινία Μεγάλου Μήκους Χαμηλού Κόστους

Απόφαση Αρ. 107. Συμμετοχή της ΣΕΚΙΝ σε πρώτη ταινία μεγάλου μήκους

Απόφαση Αρ. 108. Συμμετοχή σε Προτάσεις Εναλλακτικού Κινηματογράφου ( Ντοκιμαντέρ,Μικρού Μήκους, Κινούμενα Σχέδια)

Απόφαση Αρ. 109. Ενοικίαση οικοπέδων στη βιομηχανική περιοχή Εργατών ( Α΄Φάση και Β΄Φάση)

Απόφαση Αρ. 110.Ενοικίαση οικοπέδων στη βιομηχανική περιοχή Λάρνακας ( Α΄Φάση και Β΄Φάση)

Απόφαση Αρ. 111. Ενοικίαση οικοπέδων στη βιομηχανική περιοχή Φρενάρους

Απόφαση Αρ. 112. Ενοικίαση οικοπέδων στη βιομηχανική περιοχή Αραδίππου

Απόφαση Αρ. 113. Ενοικίαση οικοπέδων στη βιομηχανική περιοχή Λεμεσού(Α΄Φάση)

Απόφαση Αρ. 114. Ενοικίαση οικοπέδων στη βιομηχανική περιοχή Πάφου

Απόφαση Αρ. 115. α) Ενοικίαση οικοπέδων στην Ελεύθερη Ζώνη της Λάρνακας ,β) παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ,γ) παροχή τηλεφωνικών γραμμών

Απόφαση Αρ. 116. Ενοικίαση οικοπέδων στη βιομηχανική περιοχή Ύψωνα

Απόφαση Αρ. 117. Ενοικίαση οικοπέδων στη βιομηχανική περιοχή Αθηένου.

Απόφαση Αρ. 118. Ενοικίαση οικοπέδων στη βιομηχανική περιοχή Αγίου Αθανασίου

Απόφαση Αρ. 119. Ενοικίαση οικοπέδων στη βιομηχανική περιοχή Στροβόλου

Απόφαση Αρ. 120. Ενοικίαση οικοπέδων στη βιομηχανική περιοχή Λεμεσού( Επέκταση)

Απόφαση Αρ. 121. Μίσθωση βιοτεχνικών οικοπέδων στη βιοτεχνική περιοχή του Δήμου Πάφου.

Απόφαση Αρ. 122. Πρόγραμμα έγκρισης έργων "EUREKA" Κύπρου

Απόφαση Αρ. 123. Επισκέψεις κυπριακών εμπορικών αποστολών στο εξωτερικό

Απόφαση Αρ. 124. Οργάνωση έκθεσης κυπριακών προϊόντων σε τρίτες χώρες

Απόφαση Αρ. 125. Νέο Πενταετές Πρόγραμμα Αναζωογόνησης των Περιοχών Πράσινης Γραμμής Λευκωσίας ( Δήμοι Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου).Επιχορήγηση Έργων που θα εκτελεστούν από Ιδιώτες.

Απόφαση Αρ. 126. Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για την Ενθάρρυνση Ίδρυσης ή και Επέκτασης των Δραστηριοτήτων Μεταποιητικών Μονάδων σε Αγροτικές Περιοχές.

Απόφαση Αρ. 127. Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου αναφορικά με τη μεταβίβαση κινητών αξιών που έχουν εισαχθεί στο ΧΑΚ και φέρουν την ειδική σφραγίδα του Χρηματιστηρίου.

Απόφαση αρ. 128. Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς που χορηγείται στις Καπνοβιομηχανίες .Οι περί Καπνοβιομηχανίας Κανονισμοί του 1968.Κλάση 06,εδάφιο 05

Απόφαση αρ. 129. Συνεργατικές Εταιρείες-Απαλλαγή από Τέλη Χαρτοσήμου

Απόφαση Αρ. 130. Οργανισμοί Δημόσιας Ωφελείας-Απαλλαγή από το Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Οικονομικών και απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου

Απόφαση Αρ. 131. Σχέδιο χορηγιών για μελέτες συγχωνεύσεων-κοινοπραξιών-υπεργολαβιών στο μεταποιητικό τομέα

Απόφαση Αρ. 132. Χορηγία για έξοδα λειτουργίας Διεθνούς Κέντρου Συνεδρίων.

Απόφαση Αρ. 133. Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας από αγαθοεργά ιδρύματα και οργανισμούς κοινής ωφελείας.

Απόφαση Αρ. 134. Περί αεροπλοίας ( Τέλη Αεροδρομίου) Κανονισμοί 1982 (Κ.Δ.Π.310/82)

Απόφαση Αρ. 135. Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) -απαλλαγή από φόρο εισοδήματος και τέλη χαρτοσήμου.

Απόφαση Αρ. 136. Αρχή Κρατικής Έκθεσης Κύπρου- Απαλλαγή από Τέλη Χαρτοσήμου.

Απόφαση Αρ. 137. Χορηγία στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων

Απόφαση Αρ. 138. Απαλλαγή του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης(ΟΧΣ) από κάθε φόρο που επιβάλλεται επί του εισοδήματός του και από την επιβολή τέλους χαρτοσήμου.

Απόφαση Αρ. 139. Σχέδια Αποταμίευσης του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Απόφαση Αρ. 140. Απαλλαγή από την πληρωμή τελών εγγραφής υποθήκης για εξασφάλιση δανείου για στεγαστικούς σκοπούς.

Απόφαση Αρ. 141. Οικονομική βοήθεια προς την εταιρεία P&S Carton Industries Ltd. για αντικατάσταση των καταστραφέντων μηχανημάτων της από την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή Άλασσας την 1.8.2002.

Απόφαση Αρ. 142. Σχέδιο Χορηγιών για Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ενθάρρυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Απόφαση Αρ. 143. Σχέδιο αυτοεργοδότησης επαναπατριζομένων

Απόφαση Αρ. 144. Ενοικίαση οικοπέδων στη βιομηχανική περιοχή Αγίου Αθανασίου ( Α΄Φάση)

Απόφαση Αρ. 145. Ενοικίαση οικοπέδων στη βιομηχανική περιοχή Αγίου Αθανασίου ( Β΄Φάση)

Απόφαση Αρ. 146. Μακροχρόνια Σύμβαση Κρατικής Δασικής Γης στην Αγία Νάπα - Εταιρεία "Dome Investments Ltd"

Απόφαση Αρ. 147. Μακροχρόνια Σύμβαση Κρατικής Δασικής Γης στην Αγία Νάπα - Εταιρεία "Χατζησωτηρίου και Νικολάου,Tourist Enterprises Ltd" Ανέγερση Οικήματος,Ξενοδοχείο "ASTERIAS"

Απόφαση Αρ. 148. Μακροχρόνια Σύμβαση Κρατικής Δασικής Γης στην Αγία Νάπα - Εταιρεία " Ιάκωβος Π. Ιακώβου Λτδ"

Απόφαση Αρ. 149. Μακροχρόνια Σύμβαση Κρατικής Δασικής Γης στην Αγία Νάπα - Εταιρεία "Τουριστικές Επιχειρήσεις Ευθυμίου και Κωνσταντίνου Λτδ"

Απόφαση Αρ. 150. Μακροχρόνια Σύμβαση Κρατικής Δασικής Γης στους Αγίους Ομολογητές -Εταιρεία Κυπριακής Τουριστικής Ανάπτυξης Λτδ (Χίλτον)

Απόφαση Αρ. 151. Κάλυψη των δαπανών του σταθμού επεξεργασίας οικιακών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στη Βαθιά Γωνιά

Απόφαση Αρ. 152. Μακροχρόνια Συμφωνία για την Ενοικίαση Κρατικής Δασικής Γης στο Τρόοδος -Αδελφοί Παπαπέτρου Λτδ

Απόφαση Αρ. 153. . Μακροχρόνια Συμφωνία για την Ενοικίαση Κρατικής Δασικής Γης στην Εταιρεία Κυριάκος Μαρκίδης Jubilee Ltd.

Απόφαση Αρ. 154. Μακροχρόνια Συμφωνία Υπεκμίσθωσης Κρατικής Δασικής Γης στις Πάνω Πλάτρες ( Τρόοδος)- Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου Λτδ. η οποία ήταν εκμισθωμένη στην Τράπεζα Grindlays P.L.C

Απόφαση Αρ. 155. Δασμολογική απαλλαγή για εισαγωγές από τις Τσιμεντοβιομηχανίες που χρησιμοποιούνται στην Παραγωγή Τσιμέντων.

Απόφαση Αρ. 156. Εμπορεύματα που εισάγονται για χρήση για βιομηχανικούς σκοπούς. Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος. Τέταρτος Πίνακας.Κλάση 03, Εδάφιο 102

Απόφαση Αρ. 157. Προστασία Εγχώριων Προϊόντων στις Δημόσιες Προσφορές

Απόφαση Αρ. 158. Μακροχρόνια Σύμβαση για Μίσθωση Κρατικής Δασικής Γης στο χωριό Λειβάδια του δάσους Αδελφοί - Κοινοπραξία SIGMA TV.,ANTENNA και LUMIER

Απόφαση Αρ. 159. Μακροχρόνια Σύμβαση Κρατικής Δασικής Γης στο Παραλίμνι- Εταιρεία "Sigma Radio T.V. Ltd."

Απόφαση Αρ. 160. Μακροχρόνια Σύμβαση Κρατικής Δασικής Γης στο Παραλίμνι- Εταιρεία " Antenna T.V. Ltd."

Απόφαση Αρ. 161. Εμπορεύματα που εισάγονται για χρήση για βιομηχανικούς σκοπούς. Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος. Τέταρτος Πίνακας. Κλάση 03,Εδάφιο 31.

Απόφαση Αρ. 162. Εμπορεύματα που εισάγονται για χρήση για βιομηχανικούς σκοπούς. Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος. Τέταρτος Πίνακας. Κλάση 03,Εδάφιο 84

Απόφαση Αρ. 163. Σχέδιο επιχορήγησης καλλιτεχνικών /πολιτιστικών εκδηλώσεων

Απόφαση Αρ. 164. Εμπορεύματα καθορισμένου είδους που δικαιούνται απαλλαγές από τον τελωνειακό δασμό και φόρο κατανάλωσης υπό όρους. Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος ,Τέταρτος Πίνακας, Κλάση 01,Εδάφιο 12.

Απόφαση Αρ. 165. Επιστροφή καταβληθέντος δασμού ή φόρου κατανάλωσης. Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος. Πέμπτος Πίνακας, Κλάση 10.

Απόφαση Αρ. 166. Απαλλαγή από την επιβολή δασμών και φόρων ή άλλων εισαγωγικών δασμών ή επιβαρύνσεων ( περιλαμβανομένων των τελών προβλήτας και τελών εκφορτώσεως) αναφορικά ή σε σχέση προς την εταιρεία Διυλιστηρίου ή το Διυλιστήριο ή τις συμμετέχουσες Εταιρείες Πετρελαιοειδών ή τις εργασίες αυτών , οι οποίοι δασμοί θα έθεταν τα εν λόγω προϊόντα σε μειονεκτική θέση από απόψεως συναγωνισμού έναντι εισαγομένων ή άλλων προϊόντων.

Απόφαση Αρ. 167. Επιστροφή καταβληθέντος δασμού ή φόρου κατανάλωσης. Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος,Πέμπτος Πίνακας, Κλάση 11.

Απόφαση Αρ. 168. Επιστροφή καταβληθέντος δασμού ή φόρου κατανάλωσης. Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος, Πέμπτος Πίνακας,Κλάση 2.

Απόφαση Αρ. 169. Εμπορεύματα που δικαιούνται απαλλαγές από τον τελωνειακό δασμό και φόρο κατανάλωσης υπό όρους. Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος. Τέταρτος Πίνακας ,Κλάση 01,Εδάφια 10,26

Απόφαση Αρ. 170. Εμπορεύματα καθορισμένου είδους που δικαιούνται απαλλαγές από τον τελωνειακό δασμό και φόρο κατανάλωσης υπό όρους. Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος.Τέταρτος Πίνακας, Κλάση 01,Εδάφιο 24.
Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Καν'το Ηλεκτρονικά