Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


ΑποφάσειςΈτος 2003

Απόφαση Αρ. 171. Μακροχρόνια Σύμβαση για Ενοικίαση Κρατικής Δασικής Γης - Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου- ΡΙΚ

Απόφαση Αρ. 172. Μειωμένα τέλη εγγραφής εμπιστεύματος από ασφαλιστική εταιρεία σε επίτροπο εμπιστεύματος για κατοχύρωση του ασφαλισμένου κοινού.

Απόφαση Αρ. 173. Μακροχρόνια Σύμβαση για την Ενοικίαση Κρατικής Δασικής Γης στον Πρόδρομο- Επέκταση Κέντρου Αναψυχής του κου.Στέφου Μιχαηλίδη

Απόφαση Αρ. 174. Οικονομική ενίσχυση του φορέα "Pafos Aphrodite Festival Cyprus" για διοργάνωση του φεστιβάλ "Αφροδίτη "Πάφου

Απόφαση Αρ. 175. Συνεισφορά προς το Ίδρυμα Τεχνολογίας.

Απόφαση Αρ. 176. Απαλλαγή του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης ( ΚΟΑΓ) από κάθε φόρο που επιβάλλεται επί του εισοδήματός του και από την επιβολή τέλους χαρτοσήμου.

Απόφαση Αρ. 177. Απαλλαγή πληρωμής τέλους εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας που αποκτάται μετά από μεταβίβαση από τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης ( ΚΟΑΓ) σε πρόσωπο για τους σκοπούς του Νόμου 42/80

Απόφαση Αρ. 178. Χορηγία στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.

Απόφαση Αρ. 179. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου - Απαλλαγή από Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Τέλη Χαρτοοσήμου.

Απόφαση Αρ. 180. Σχέδιο επιχορήγησης για τη δημιουργία,αναβάθμιση ή και συμπλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση του αθλητικού τουρισμού

Απόφαση Αρ. 181. Μακροχρόνια Σύμβαση Κρατικής Δασικής Γης στην Αγία Νάπα- Εταιρεία "United Sewage Co.Ltd" .Εγκατάσταση Συστήματος Επεξεργασίας Λυμάτων στην Αγία Νάπα.

Απόφαση Αρ. 182. Αμφίδρομη Τηλεοπτική Σύνδεση Ελλάδος Κύπρου ( Χορηγία στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου).

Απόφαση Αρ. 183. Μακροχρόνια Συμφωνία για Ενοικίαση Κρατικής Δασικής Γης- Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ( ΑΗΚ)

Απόφαση Αρ. 184. Μακροχρόνια Συμφωνία για Ενοικίαση Κρατικής Δασικής Γης - Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου(ΑΤΗΚ)

Απόφαση Αρ. 185. Απαλλαγή από το φόρο θεάματος-(1) Για την ενίσχυση των πολιτιστικών εκδηλώσεων.(2) Αντιστάθμισμα της δωρεάν διαφήμισης που κάμνει ο Δήμος.

Απόφαση Αρ. 186. Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων που συμβάλλουν στην άνοδο του επιπέδου της πολιτιστικής ζωής του τόπου.

Απόφαση Αρ. 187. Μακροχρόνια Σύμβαση για την Ενοικίαση Κρατικής Δασικής Γης στην Αγία Νάπα- Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Αγίας Νάπας.

Απόφαση Αρ. 188. Μακροχρόνια σύμβαση κρατικής δασικής γης στην Αγία Νάπα -" Agia Napa Nissi Development Ltd".

Απόφαση Αρ. 189. Εμπορεύματα που εισάγονται για χρήση για βιομηχανικούς σκοπούς. Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος. Τέταρτος Πίνακας .Κλάση 03.Εδάφιο 83.

Απόφαση Αρ. 190. Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ)- Απαλλαγή από Τέλη Χαρτοσήμου και Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας.

Απόφαση Αρ. 191. Εμπορεύματα που εισάγονται από ή για λογαριασμό κάποιου προσώπου για χρήση από αυτό για βιομηχανικούς σκοπούς. Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος.Τέταρτος Πίνακας,Κλάση 03,Εδάφια 04,52,66,111,130,131,134,135,136

Απόφαση Αρ. 192. Εμπορεύματα που εισάγονται από ή για λογαριασμό κάποιου προσώπου για χρήση από αυτό για βιομηχανικούς σκοπούς . Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος.Τέταρτος Πίνακας,Κλάση 03,Εδάφια 05,06,49,67.

Απόφαση Αρ. 193. Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Κυπριακού Κινηματογράφου.

Απόφαση Αρ. 194. Σύμβαση Μίσθωσης Κρατικής Γης μεταξύ της Κυβέρνησης και της εταιρείας Amathus Navigation Ltd.

Απόφαση Αρ. 195. Πρόγραμμα επιχορηγήσεων οργανωμένων φορέων και ατόμων για ανάπτυξη του πολιτισμού της Κύπρου.

Απόφαση Αρ. 196. Επιστροφή καταβληθέντος δασμού ή φόρου κατανάλωσης. Ο περί Τελωνειακών δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος. Πέμπτος Πίνακας,Κλάση 4.

Απόφαση Αρ. 197. Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου-απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου και φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας.

Απόφαση Αρ. 198. Εμπορεύματα που εισάγονται για χρήση για βιομηχανικούς σκοπούς. Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος.Τέταρτος Πίνακας.Κλάση 02,Εδάφιο 18

Απόφαση Αρ. 199. Εμπορεύματα των ειδών που περιγράφονται στο κάθε ένα από τα πιο κάτω εδάφια που εισάγονται για χρήση όπως καθορίζεται πιο κάτω.Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος. Τέταρτος Πίνακας.Κλάση 02,Εδάφιο 20

Απόφαση Αρ. 200. Ανάπτυξη της Κυπριακής οικοτεχνίας/χειροτεχνίας

Απόφαση Αρ. 201. Φορολογική απαλλαγή των τόκων που καταβάλλει ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) αναφορικά με καταθέσεις και τόκων που προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδει ο Οργανισμός.

Απόφαση Αρ. 202. Σύμβαση Μίσθωσης Κρατικής Γης στην Αρχή Κρατικής Έκθεσης Κύπρου.

Απόφαση Αρ. 203. Υπηρεσία Ασφάλισης Εξαγωγών.

Απόφαση Αρ. 204. Μειωμένος συντελεστής έκτακτης αμυντικής εισφοράς αναφορικά με μερίσματα που λαμβάνει άτομο που θεωρείται κάτοικος Κύπρου για σκοπούς φορολογίας καθώς και για μερίσματα που λογίζεται ότι λαμβάνει πρόσωπο,(άτομο ή εταιρεία) που θεωρείται κάτοικος Κύπρου για σκοπούς φορολογίας από επένδυση σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.

Απόφαση Αρ. 205. Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης άμεσης εμπλοκής της ΑνΑΔ

Απόφαση Αρ. 206. Δέσμη ερευνητικών προγραμμάτων Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη την περίοδο 2003-2005 (Δέσμη 2003-2005)

Απόφαση Αρ. 207. Κυβερνητική εγγύηση για εξασφάλιση δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Απόφαση Αρ. 208. Κυβερνητική εγγύηση για εξασφάλιση δανείου από την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης - Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Απόφαση Αρ. 209. Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο μετοχικό κεφάλαιο της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης Λτδ.

Απόφαση Αρ. 210. Σχέδιο Χρηματοδότησης Μέτριων και Χαμηλών Εισοδηματικών Τάξεων του Οργανισμού Χρηματοδότησης Στέγης.

Απόφαση Αρ. 211. Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου των εξειδικευμένων εγγράφων που αφορούν το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών που το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου τηρεί σύμφωνα με τον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου( Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμο.

Απόφαση Αρ. 212. Παροχή οικονομικής βοήθειας σε επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τον ανεμοστρόβιλο που έπληξε την Επαρχία της Λεμεσού στις 27.01.2003

Απόφαση Αρ. 213. Σχέδιο επιχορήγησης μεγάλων καλοκαιρινών εκδηλώσεων.

Απόφαση Αρ. 214. Σχέδιο επιχορήγησης καλλιτεχνικών/πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Απόφαση Αρ. 215. Παροχή Οικονομικής Βοήθειας σε ιδιώτες για κατοικίες και επαγγελματικά υποστατικά που υπέστησαν ζημιές από τη θεομηνία που έπληξε την Επαρχία της Λευκωσίας στις 31.05.2003

Απόφαση Αρ. 216. Χορηγία στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.

Απόφαση Αρ. 217. Σχέδιο Χορηγιών για Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Απόφαση Αρ. 218. Αναπτυξιακό πρόγραμμα για το μεταποιητικό τομέα σε περιοχές της υπαίθρου.

Απόφαση Αρ. 219. Παράταση του υφιστάμενου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων μέχρι το 2006
Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Καν'το Ηλεκτρονικά