Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


ΑποφάσειςΈτος 2007

Απόφαση Αρ. 260 Σχέδιο για την κατεδάφιση με σκοπό τη μετεγκατάσταση οχληρών κτηνοτροφικών υποστατικών

Απόφαση Αρ. 261 Σχέδιο επιχορήγησης επιχειρήσεων/ οργανισμών για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με ευέλικτες ρυθμίσεις

Απόφαση Αρ. 262 Σχέδιο επιδότησης θέσεων εργασίας για λήπτες δημόσιου βοηθήματος στον ιδιωτικό τομέα

Απόφαση Αρ. 263 Σχέδιο συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας ζωικών αποβλήτων από την εταιρεία Sigan Management

Απόφαση Αρ. 264 Διακρατική Συνεργασία Κύπρου - Ρουμανίας

Απόφαση Αρ. 265 Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης - Ταχύρρυθμα

Απόφαση Αρ. 266 Διακρατική Συνεργασία Κύπρου - Σλοβενίας

Απόφαση Αρ. 267 Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης στο Εξωτερικό

Απόφαση Αρ. 268 Σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση της αξιοποίησης της βιομάζας

Απόφαση Αρ. 269 Σχέδιο για αντιμετώπιση του Ιού της Τριστέζας

Απόφαση Αρ. 270 Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης - Διοργάνωσης ΑνΑΔ

Απόφαση Αρ. 271 Σχέδιο Καταβολής Χορηγημάτων για Συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΜ)

Απόφαση Αρ. 272 Σχέδιο ενισχύσεων για την τεχνολογική αναβάθμιση των κοινοπραξιών Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων με έμφαση στην ανάπτυξη της εμπορίας και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων

Απόφαση Αρ. 273 Σχέδιο χορηγιών για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα

Απόφαση Αρ. 274 Διακρατική Συνεργασία Κύπρου - Αιγύπτου

Απόφαση Αρ. 275 Διακρατική Συνεργασία Κύπρου - Γαλλίας

Απόφαση Αρ. 276 Σχέδιο Καταβολής Κοινωνικών Ασφαλίσεων τόσο σε Εργοδότες όσο και σε Εργοδοτούμενα Άτομα με Αναπηρία

Απόφαση Αρ. 277 Νέο Σχέδιο Αγροτικής Πολιτικής της ΑΗΚ βασισμένο στο Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 και στον περί Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού Νόμο (Τροποποιητικός Νόμος Αρ. 143 (Ι) του 1999)

Απόφαση Αρ. 278 Σχέδιο για καταβολή ενίσχυσης προς το Σύνδεσμο Εκτροφέων Βοειδών Holstein-Friesian

Απόφαση Αρ. 279 Πρόγραμμα EUROSTARS

Απόφαση Αρ. 280 Ενίσχυση για την πληρωμή ασφαλίστρων

Απόφαση Αρ. 281 Σχέδιο παροχής οικονομικής ενίσχυσης στους Συνδέσμους Προστασίας Φυτών

Απόφαση Αρ. 282 Σχέδιο καταβολής κοινωνικών ασφαλίσεων τόσο σε εργοδότες όσο και σε εργοδοτούμενα άτομα με αναπηρία

Απόφαση Αρ. 283 Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ατόμων με σοβαρή αναπηρία στον ιδιωτικό τομέα

Απόφαση Αρ. 284 Αποζημιώσεις/ενίσχυση κτηνοτρόφων λόγω Αφθώδους Πυρετού

Απόφαση Αρ. 285 Σχέδιο παροχής χορηγιών προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για προώθηση του αγροτουρισμού στην ύπαιθρο

Απόφαση Αρ. 286 Αποζημιώσεις/ ενίσχυση κτηνοτρόφων για την απώλεια εισοδήματος που προκύπτει από τους κτηνιατρικούς περιορισμούς που έχουν τεθεί λόγω αφθώδους πυρετού
Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Καν'το Ηλεκτρονικά