Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


ΑποφάσειςΈτος 2008

Απόφαση Αρ. 287 Δέσμη προγραμμάτων για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία 2008

Απόφαση Αρ. 288 Σχέδιο παραχώρησης αποζημίωησης για τις ζημιές που προκλήθηκαν από άκαιρες βροχοπτώσεις σε χορτομάζα σιτηρών ή ψυχανθών κτηνοτροφικών φυτών για σανοποίηση

Απόφαση Αρ. 289 Αποζημιώσεις/ ενίσχυση κτηνοτρόφων για την απώλεια εισοδήματος που προκύπτει από τους κτηνιατρικούς περιορισμούς που έχουν τεθεί λόγω αφθώδους πυρετού (παράταση διάρκειας)

Απόφαση Αρ. 290 Σχέδιο παροχής κυβερνητικών χορηγιών για ενίσχυση της εργαστηριακής υποδομής της Κύπρου 2008 - 2013

Απόφαση Αρ. 291 Σχέδιο Αναδασμού

Απόφαση Αρ. 292 Αποζημιώσεις/ ενίσχυση κτηνοτρόφων για την απώλεια εισοδήματος που προκύπτει από τους κτηνιατρικούς περιορισμούς που έχουν τεθεί λόγω αφθώδους πυρετού

Απόφαση Αρ. 293 Νέο Σχέδιο Αγροτικής Πολιτικής της ΑΗΚ βασισμένο στο Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 και στον περί Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού Νόμο (Τροποποιητικός Νόμος Αρ. 143 (Ι) του 1999)

Απόφαση Αρ. 294 Παράταση ισχύος Μέτρων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Απόφαση Αρ. 295 Σχέδιο παροχής κυβερνητικών χορηγιών για ενίσχυση της εργαστηριακής υποδομής στην Κύπρο 2008-2010

Απόφαση Αρ. 296 Σχέδιο παροχής χορηγιών προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για προώθηση του αγροτουρισμού στην ύπαιθρο

Απόφαση Αρ. 297 Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Απόφαση Αρ. 298 Σχέδιο κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος

Απόφαση Αρ. 299 Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης - διοργάνωσης ΑνΑΔ

Απόφαση Αρ. 300 Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης στο εξωτερικό

Απόφαση Αρ. 301 Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης στο Εξωτερικό

Απόφαση Αρ. 302 Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης στην Κύπρο

Απόφαση Αρ. 303 Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης - Συνήθη

Απόφαση Αρ. 304 Σχέδιο μετακίνησης πολύ μικρών επιχειρήσεων σε καθορισμένες και κατάλληλες περιοχές
Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Καν'το Ηλεκτρονικά