Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


ΑποφάσειςΈτος 2009

Απόφαση Αρ. 305 Προγράμματα εκρίζωσης και επιτήρησης βρουκέλωσης βοειδών και αιγοπροβάτων, ελέγχου σαλμονέλλας στα σμήνη αναπαραγωγής, αυγοπαραγωγής, κρεοπαραγωγής, και Πρόγραμμα επιτήρησης της γρίππης των πτηνών σε πτηνά της οργανωμένης πτηνοτροφίας και άγρια πτηνά

Απόφαση Αρ. 306 Σχέδιο χορηγιών για εξοικονόμηση ενέργειας και ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας(2009 - 2013) για φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και φορείς του δημόσιου τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Απόφαση Αρ. 307 Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης - Συνήθη

Απόφαση Αρ. 308 Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης - Ζωτικής Σημασίας

Απόφαση αρ. 309 Πρόγραμμα Επιτήρησης Μεταδοτικής Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας Βοοειδών

Απόφαση Αρ. 310 Δέσμη Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 2009 - 2010 του Ιδρύματος Πρόωθησης Έρευνας (ΔΕΣΜΗ 2009 - 2010)

Απόφαση Αρ. 311 Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία

Απόφαση Αρ. 312 Ο περί Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και οι περί Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2009

Απόφαση Αρ. 313 Έκτακτο Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης με Εξατομικευμένη Κατάρτιση Ανέργων στις Επιχειρήσεις

Απόφαση Αρ. 314 (i) Προγράμματα εκρίζωσης και επιτήρησης Βρουκέλωσης Βοειδών και Αιγοπροβάτων (ii) Προγράμματα Ελέγχου της Σαλμονέλας στα σμήνη αναπαραγωγής (iii) Προγράμματα Ελέγχου της Σαλμονέλας στα σμήνη αυγοπαραγωγής (iv) Προγράμματα Ελέγχου της Σαλμονέλας στα σμήνη κρεοπαραγωγής (v) Προγράμματα επιτήρησης της γρίπης των πτηνών σε πτηνά της οργανωμένης πτηνοτροφίας και άγρια πτηνά (vi) Προγράμματα Ελέγχου της Σαλμονέλας στα σμήνη γαλοπούλων κρεοπαραγωγής

Απόφαση Αρ. 315 Πρόγραμμα επιτήρησης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας Βοοειδών
Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Καν'το Ηλεκτρονικά