Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


ΑποφάσειςΈτος 2010

Απόφαση Αρ. 316 Αποζημίωση των κ. Πανίκου Παναγίδη και κ. Σωτήρη Σιημητρά, κατοίκων Ζυγίου για την αποξήλωση/ μετακίνηση των εγκαταστάσεων των θερμοκηπίων τους, που βρίσκονται σε Τ/Κ γη που έχει απαλλοτριωθεί, στα πλαίσια της μετακίνησης της Κοινότητας Μαρί στο Ζύγι.

Απόφαση Αρ. 317 Σχέδιο για Ανιμετώπιση του ιού της Τριστέζας στα εσπεριδοειδή

Απόφαση Αρ. 318 Σχέδιο για καταβολή κρατικής ενίσχυσης προς τον Κυπριακό Σύνδεσμο Εκτροφέων Βοοειδών Holstein-Friesian

Απόφαση Αρ. 319 Σχέδιο Εθελοντικού Προγράμματος Ελέγχου της Λοιμώδους Αγαλαξίας

Απόφαση Αρ. 320 Σχέδιο Εθελοντικού Προγράμματος Ελέγχου της Προϊούσας Πνευμονίας του Προβάτου (Maedi-Visna) και της Αρθρίτιδας Εγκεφαλίτιδας των Αιγών (Caprine Arthritis Encephalitis)

Απόφαση Αρ. 321 Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (2010) για φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και φορείς του δημόσιου τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα

Απόφαση Αρ. 322 (i) Προγράμματα εκρίζωσης και επιτήρησης Βρουκέλωσης Βοειδών και Αιγοπροβάτων (ii) Προγράμματα Ελέγχου της Σαλμονέλας στα σμήνη αναπαραγωγής (iii) Προγράμματα Ελέγχου της Σαλμονέλας στα σμήνη αυγοπαραγωγής (iv) Προγράμματα Ελέγχου της Σαλμονέλας στα σμήνη κρεοπαραγωγής (v) Προγράμματα Ελέγχου της Σαλμονέλας στα σμήνη γαλοπούλων κρεοπαραγωγής (vι) Πρόγραμμα επιτήρησης της γρίπης των πτηνών σε πτηνά της οργανωμένης πτηνοτροφίας και άγρια πτηνά

Απόφαση Αρ. 323 Πρόγραμμα Επιτήρησης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας Βοοειδών

Απόφαση Αρ. 324 Σχέδιο κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος (2η προκήρυξη)

Απόφαση Αρ. 325 Σχέδιο Ελέγχου Τρομώδους Νόσου Αιγοπροβάτων

Απόφαση Αρ. 326 Έκτακτο Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης με Εξατομικευμένη Κατάρτιση Ανέργων στις Επιχειρήσεις

Απόφαση Αρ. 327 Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριοβάθμιας Εκπαίδευσης
Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Καν'το Ηλεκτρονικά