Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


ΑποφάσειςΈτος 2012

Απόφαση Αρ. 335 Έκτακτο Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης με Εξατομικευμένη Κατάρτιση Ανέργων στις Επιχειρήσεις

Απόφαση Αρ. 336 Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Απόφαση Αρ. 337 Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης στο Εξωτερικό

Απόφαση Αρ. 338 Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Απόφαση Αρ. 339 Σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας (2012) για φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και φορείς του δημόσιου τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα

Απόφαση Αρ. 340 Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Απόφαση Αρ. 341 Πρόγραμμα Επιτήρησης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών

Απόφαση Αρ. 342 (i) Προγράμματα εκρίζωσης και επιτήρησης Βρουκέλωσης Βοειδών και Αιγοπροβάτων (ii) Πρόγραμμα Ελέγχου της Σαλμονέλας στα σμήνη αναπαραγωγής (iii) Πρόγραμμα Ελέγχου της Σαλμονέλας στα σμήνη αυγοπαραγωγής (iv) Πρόγραμμα Ελέγχου της Σαλμονέλας στα σμήνη κρεοπαραγωγής (v) Πρόγραμμα Ελέγχου της Σαλμονέλας στα σμήνη γαλοπούλων κρεοπαραγωγής (vι) Πρόγραμμα επιτήρησης της γρίπης των πτηνών σε πτηνά της οργανωμένης πτηνοτροφίας και άγρια πτηνά

Απόφαση Αρ. 343 Σχέδιο Ελέγχου Τρομώδους Νόσου Αιγοπροβάτων

Απόφαση Αρ. 344 Έκτακτο Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης με Εξατομικευμένη Κατάρτιση Ανέργων στις Επιχειρήσεις
Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Καν'το Ηλεκτρονικά