Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


ΑποφάσειςΈτος 2015

Απόφαση Αρ. 358 (i) - Προγράμματα εκρίζωσης και επιτήρησης βρουκέλωσης βοοειδών και αιγοπροβάτων. (ii) - Εφαρμογή του Έκτακτου Σχεδίου Δράσης για Καταπολέμηση και Έλεγχο σε περίπτωση που ενσκήψει Λοιμώδης Οζώδης Δερματίτιδα (ΛΟΔ) των βοοειδών στις υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη το ότι η ασθένεια έχει ήδη εκδηλωθεί στις κατεχόμενες περιοχές. (iii) - Πρόγραμμα επιτήρησης ασθενειών των χοίρων (κλασική πανώλη, αφρικανική πανώλη, φυσαλιδώδης νόσος και νόσος του Aujeszky). (iv) - Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη αναπαραγωγής. (v) - Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη αυγοπαραγωγής. (vi)- Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη κρεοπαραγωγής. (vii) - Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη γαλοπούλων κρεοπαραγωγής. (viii) - Πρόγραμμα επιτήρησης της γρίπης των πτηνών σε πτηνά της οργανωμένης πτηνοτροφίας και άγρια πτηνά. (ix) - Πρόγραμμα επιτήρησης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών. (x) - Σχέδιο Ελέγχου Τρομώδους Νόσου Αιγοπροβάτων. (xi) - Πρόγραμμα επιτήρησης φυματίωσης των βοοειδών. (xii) - Πρόγραμμα επιτήρησης ασθενειών των ιπποειδών (αφρικανική πανώλη των ιπποειδών, λοιμώδης αναιμία των ιπποειδών και ιός του Δυτικού Νείλου). (xiii) - Κρούσματα σε περίπτωση εμφάνισης ασθένειας που αναφέρεται σε έκτακτο σχέδιο δράσης. (xiv) - Παρακολούθηση σχετικά με την αντοχή των ζωονοσογόνων βακτηρίων και των συμβιωτικών βακτηρίων στα αντιμικροβιακά.

Απόφαση Αρ. 359 Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, βάσει της Απόφασης 2012/21/ΕΕ για την Παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος.

Απόφαση Αρ. 360 Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (ΚΕ).

Απόφαση Αρ. 361 Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης στους Συνδέσμους Προστασίας Φυτών για την περίοδο 2015 - 2018.
Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Καν'το Ηλεκτρονικά