Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


ΑποφάσειςΈτος 2016

Απόφαση Αρ. 362 Ενισχύσεις υπό μορφή εκπιπτόμενων δαπανών προς εξεύρεση του φορολογητέου εισοδήματος : α) Μικρής και Μεσαίας Καινοτόμου Επιχείρησης για τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη που διενεργεί και β) Φυσικού προσώπου για δαπάνες που διενεργεί, είτε απευθείας είτε μεσώ επενδυτικού ταμείου για επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου προς καινοτόμες ΜΜΕ

Απόφαση Αρ. 363 Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Υγείας, βάσει της Απόφασης 2012/21/ΕΕ για την Παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος

Απόφαση Αρ. 364 Προγράμματα RESTART 2016 - 2020 για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας

Απόφαση Αρ. 365 Σχέδιο για την κατεδάφιση με σκοπό τη μετεγκατάσταση οχληρών κτηνοτροφικών υποστατικών

Απόφαση Αρ. 366 Προγράμματα ελέγχου βρουκέλωσης βοοειδών και αιγοπροβάτων
Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Καν'το Ηλεκτρονικά