Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


Διαβούλευση για Διαμόρφωση των νέων Κανόνων
Κανονισμός (ΕΕ) 2023/2831 της 13ης Δεκεμβρίου 2023 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). (OJ L, 2023/2831, 15.12.2023)Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023-2831 - ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 602,95Kb)


Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης ημερομηνίας 17.2.2024

Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας