Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


Εγκύκλιοι




Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 104 - Αναθεώρηση Κανονισμών (ΕΕ) - Προσωρινό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων Κρίσης και Μετάβασης και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας στον Τομέα της Γεωργίας
(Μέγεθος Αρχείου: 8591.73Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 103 - Ενσωμάτωση Εθνικών Σωρευτικών των Μητρώων Γεωργίας και Αλιείας στο Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας
(Μέγεθος Αρχείου: 13743.28Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 102 - Αναθεώρηση Κανονισμών (ΕΕ) Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας
(Μέγεθος Αρχείου: 3586.23Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 101 - Συνεργασία Αρμόδιων Αρχών με το Γραφείο της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων για παροχή πληροφοριών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Μέγεθος Αρχείου: 974.37Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 100 - Εκμίσθωση κρατικής/δασικής γης και παραχώρηση αδειών χρήσης
(Μέγεθος Αρχείου: 5740,95Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 99 - Διαφάνεια των χορηγούμενων Κρατικών Ενισχύσεων Ενέργειες και Διαδικασίες που θα πρέπει να τηρούνται από τις Αρμόδιες Αρχές
(Μέγεθος Αρχείου: 2080,87Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 99
(Μέγεθος Αρχείου: 134,89Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 98 - Συμμετοχή Αρμοδίων Αρχών στις Συνεδριάσεις των Συμβουλευτικών Επιτροπών ή Πολυμερών Συναντήσεων για την Αναθεώρηση των Ενωσιακών Κανόνων των Κρατικών Ενισχύσεων
(Μέγεθος Αρχείου: 1185,77Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 97 - Κριτήρια Αξιολόγησης Πολύ μικρής, Μικρής, Μεσαίας και Μεγάλης Επιχείρησης σύμφωνα με τους Κανονισμούς των Κρατικών Ενισχύσεων
(Μέγεθος Αρχείου: 981,73Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 96 - Νέο πλαίσιο κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση Κρατικών Ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας της δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές, και στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
(Μέγεθος Αρχείου: 2932,26Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 95 - Αναθεωρημένη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους Κανόνες για τις Κρατικές Ενισχύσεις για «Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία», «Πλαίσιο ΕΑΚ 2022»
(Μέγεθος Αρχείου: 1247,77Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 94 - Καθοδήγηση των Αρμοδίων Αρχών για την έννοια και την εφαρμογή του όρου «Ενιαία Επιχείρηση» στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων
(Μέγεθος Αρχείου: 2986,99Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 89: «Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 6η τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19»
(Μέγεθος Αρχείου: 1362,58Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 91: «Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εκδίδει αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου»
(Μέγεθος Αρχείου: 1757,82Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 93: «Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» - «Υπεύθυνη Δήλωση Ενιαίας Επιχείρησης»
(Μέγεθος Αρχείου: 3498,7Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 92: «Υποχρεώσεις Διαφάνειας και Σύστημα Διαφάνειας αναφορικά με τη Δημοσίευση Πληροφοριών για τις Χορηγούμενες Ενισχύσεις»
(Μέγεθος Αρχείου: 3686,4Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 90:Έναρξη Λειτουργίας του «Κεντρικού Συστήματος Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» από όλες τις Αρμόδιες Αρχές 3/1/2022
(Μέγεθος Αρχείου: 1535,61Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 90:Έναρξη Λειτουργίας του «Κεντρικού Συστήματος Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» από όλες τις Αρμόδιες Αρχές 3/1/2022 (Παραρτήματα)
(Μέγεθος Αρχείου: 6591,41Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 88: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Παρουσίαση του «Κεντρικού Συστήματος Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων ΄Ήσσονος Σημασίας»
(Μέγεθος Αρχείου: 115,38Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 87: Δομή Σχεδίων μέτρων κρατικής ενίσχυσης. Υποχρεωτικά Στοιχεία
(Μέγεθος Αρχείου: 1752,57Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 86 «Σχέδια Χορηγιών του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) και θέματα Κρατικών Ενισχύσεων»
(Μέγεθος Αρχείου: 3038,07Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 85 Παρουσίαση «Κεντρικού Συστήματος Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» στις Αρμόδιες Αρχές
(Μέγεθος Αρχείου: 7098,01Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 84 Επέκταση του πεδίου Εφαρμογής του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1237 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης
(Μέγεθος Αρχείου: 136,16Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 83 Πλεονεκτήματα της Χρήσης των Απαλλακτικών Κανονισμών έναντι της Χορήγησης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας και Ανάγκη Χρήσης των Απαλλακτικών Κανονισμών στα πλαίσια του Εκσυγχρονισμού του Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων
(Μέγεθος Αρχείου: 172,48Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 82 Παράταση της περιόδου ισχύος των κρατικών ενισχύσεων στον γεωργικό και στον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές, στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
(Μέγεθος Αρχείου: 1093,21Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 81 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 5η τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19
(Μέγεθος Αρχείου: 111,12Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 80 Νέες Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Κρατικές Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα της Περιόδου 2022-2027
(Μέγεθος Αρχείου: 146,79Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 79 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σχετικά με τη 4η Τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου για τη Λήψη Μέτρων Κρατικής Ενίσχυσης με Σκοπό να Στηριχθεί η Οικονομία κατά τη Διάρκεια της Τρέχουσας Έξαρσης της Νόσου COVID-19
(Μέγεθος Αρχείου: 119,27Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 78 Μεταστέγαση Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων
(Μέγεθος Αρχείου: 265,57Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 77 Παράταση της περιόδου ισχύος ορισμένων κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις
(Μέγεθος Αρχείου: 146,9Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 76 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID – 19»
(Μέγεθος Αρχείου: 232,43Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 75 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19»
(Μέγεθος Αρχείου: 166,44Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 74 Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα
(Μέγεθος Αρχείου: 2259,5Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 73 Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορία
(Μέγεθος Αρχείου: 100,62Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 72 Υποχρεώσεις των Αρμοδίων Αρχών στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης θεμάτων κρατικής ενίσχυσης από το Γραφείο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου
(Μέγεθος Αρχείου: 194,25Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 71 Εκμίσθωση κρατικής/ δασικής γης και παραχώρηση αδειών χρήσης
(Μέγεθος Αρχείου: 862,24Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 70 Νέος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της 18ης Δεκεμβρίου 2013
(Μέγεθος Αρχείου: 266,34Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 69 Δυνατότητα παράτασης της ισχύος εγκεκριμένων Σχεδίων κρατικών ενισχύσεων η διάρκεια των οποίων λήγει στις 31.12.2013 ή εντος του 2014 υπό το φως της εφαρμογής νέου κανονιστικού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις εντος του 2014
(Μέγεθος Αρχείου: 319,54Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 68 Νέες Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Κρατικές Ενισχύσεις Περιφεριακού Χαρακτήρα της περιόδου 2014-2020
(Μέγεθος Αρχείου: 297,81Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 67 Κατευθυντήριες γραμμές για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στα τραπεζικά ιδρύματα που τελούν υπό καθεστώς αναδιάρθρωσης
(Μέγεθος Αρχείου: 208,87Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 66 Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας
(Μέγεθος Αρχείου: 336,17Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 65 Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος αρ. 41 (Ι)/2013
(Μέγεθος Αρχείου: 129,03Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 64 Οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012 (Κ.Δ.Π. 501/2012)
(Μέγεθος Αρχείου: 157,76Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 63 Σώρευση κρατικών ενισχύσεων με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στα πλαίσια της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας JEREMIE στην Κύπρο
(Μέγεθος Αρχείου: 297,69Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 62 Respect of State aid rules in the implementation process of Operational Programmes under Structural Funds and the Cohesion Fund: Analytical grids to support the assessment by the Member States
(Μέγεθος Αρχείου: 138,73Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 61 Ιστοσελίδα Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων
(Μέγεθος Αρχείου: 56,42Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 60 Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμος του 2012 (Αριθμός 66(Ι) του 2012)
(Μέγεθος Αρχείου: 228Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 59 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 360/2012 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Απριλίου 2012 σχετικά με την εφαρμογή των Άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ)
(Μέγεθος Αρχείου: 187,48Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 58 Κρατικές ενισχύσεις για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος
(Μέγεθος Αρχείου: 251,84Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 57 Πολιτική ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων - Αρχές και διαδικασίες
(Μέγεθος Αρχείου: 114,35Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 56 Τήρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη διαδικασία εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους
(Μέγεθος Αρχείου: 285,17Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 55 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2008, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των ´Aρθρων 87 και 88 της Συνθήκης(Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία) - Χαρακτήρας κινήτρου όσον αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις.
(Μέγεθος Αρχείου: 416,43Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 54 Οι περι Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2009 (Κ.Δ.Π. 364/2009)
(Μέγεθος Αρχείου: 315,05Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 53 Προσωρινό Πλαίσιο της Ένωσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης
(Μέγεθος Αρχείου: 278,14Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 52 Εφαρμογή των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων σε ενισχύσεις που χορηγούνται στις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο
(Μέγεθος Αρχείου: 346,23Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 51 Εκπρόθεσμες οφειλές επιχειρήσεων προς τις δημόσιες αρχές
(Μέγεθος Αρχείου: 236,99Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 50 Η έννοια του όρου "επιχείρηση" στο δικαίο του ανταγωνισμού για σκοπούς καθορισμού του πραγματικού αποδέκτη της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας
(Μέγεθος Αρχείου: 330,29Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 49 Ο περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 (Ν 108(Ι)/2009)
(Μέγεθος Αρχείου: 336,47Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 48 Διαγραφή χρεών, τελών, φόρων και άλλων οφειλών επιχειρήσεων προς τις δημόσιες αρχές
(Μέγεθος Αρχείου: 89,6Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 47 Οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2009, Κ.Δ.Π. 364/2009
(Μέγεθος Αρχείου: 575,82Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 46 Οδηγός σχετικά με την Κοινοτική Νομοθεσία περί Κρατικών Ενισχύσεων
(Μέγεθος Αρχείου: 79,41Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 45 Διαγραφή χρεών, τελών, φόρων και άλλων οφειλών επιχειρήσεων προς τις δημόσιες αρχές
(Μέγεθος Αρχείου: 166,08Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 44 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2008, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των Άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)
(Μέγεθος Αρχείου: 473,27Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 43 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των Άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων
(Μέγεθος Αρχείου: 355,05Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 42 Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος
(Μέγεθος Αρχείου: 479,45Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 41 Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται για την προώθηση των επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(Μέγεθος Αρχείου: 320,39Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.. 40 Τήρηση ξεχωριστών οικονομικών λογαριασμών για οικονομικές και μη οικονομικές δραστηριότητες από ερευνητικούς οργανισμούς
(Μέγεθος Αρχείου: 269,73Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 39 Οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2007
(Μέγεθος Αρχείου: 396,76Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 38 Οδηγός Σχετικά με τους Κοινοτικούς Κανόνες περί Κρατικών Ενισχύσεων
(Μέγεθος Αρχείου: 158,38Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 37 Υφιστάμενα καθεστώτα Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας και η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
(Μέγεθος Αρχείου: 253,18Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 36 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
(Μέγεθος Αρχείου: 234,58Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 35 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή των Άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001
(Μέγεθος Αρχείου: 469,76Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 34 Νέο Κοινοτικό Πλαίσιο για τις Κρατικές Ενισχύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη και την Καινοτομία
(Μέγεθος Αρχείου: 296,64Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 33 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
(Μέγεθος Αρχείου: 508,84Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 32 Απαλλακτικός Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Εθνικές Επενδυτικές Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα
(Μέγεθος Αρχείου: 323,99Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 31 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1040/2006 της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2006 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2204/2002, (ΕΚ) αριθ. 70/2001 και (ΕΚ) αριθ. 68/2001, όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος τους
(Μέγεθος Αρχείου: 271,84Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 30 Οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας στους Τομείς της Γεωργίας και της Αλιείας) Κανονισμοί του 2006
(Μέγεθος Αρχείου: 506,69Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΚΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 29 Κρατικές Ενισχύσεις για την Παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος
(Μέγεθος Αρχείου: 570,49Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 28 Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Εθνικές Περιφερειακές Ενισχύσεις 2007 - 2013
(Μέγεθος Αρχείου: 303,09Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 27 Ο περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 [Αριθμός 117(Ι) του 2005]
(Μέγεθος Αρχείου: 138,42Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 26 Γενικές αρχές για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου για εγκεκριμένα προγράμματα κρατικών ενισχύσεων
(Μέγεθος Αρχείου: 230,08Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 25 Έλεγχος στοιχείων για χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως Μικρομεσαία
(Μέγεθος Αρχείου: 182,93Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 24. Ερμηνεία του όρου "νέα ενίσχυση" και νέα έντυπα κοινοποίησης
(Μέγεθος Αρχείου: 280,22Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 23 Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και το κριτήριο της ανεξαρτησίας
(Μέγεθος Αρχείου: 207Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 22 Νέος κοινοτικός ορισμός των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων
(Μέγεθος Αρχείου: 689,14Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 21 Οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2004
(Μέγεθος Αρχείου: 294,24Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 20 Ανακοίνωση της Επιτροπής - Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων
(Μέγεθος Αρχείου: 234,31Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 19 Ορισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)- Απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 29ης Απριλίου 2004 ,Ιταλική Δημοκρατία κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(Μέγεθος Αρχείου: 179,2Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 18 Ισχύς Κοινοτικών Πράξεων που εφαρμόζονται στις κρατικές ενισχύσεις από την 1.5.2004 και κατάργηση Κανονισμών που ίσχυαν πριν από την 1.5.2004
(Μέγεθος Αρχείου: 359,99Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 17 Κρατικές Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα
(Μέγεθος Αρχείου: 132,42Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 16. Κανονισμός (ΕΚ) 2204/2002 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις για απασχόληση
(Μέγεθος Αρχείου: 2063,04Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 15. Νόμος που τροποποιεί τους περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμους του 2001 μέχρι 2003
(Μέγεθος Αρχείου: 309,96Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 14. Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας ( De minimis)
(Μέγεθος Αρχείου: 149,83Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 13 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Δημόσιες Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα) Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π.353/2002) Καθαρό Ισοδύναμο Επιχορήγησης ( ΚΙΕ) και Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ)
(Μέγεθος Αρχείου: 205,6Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 12 Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας ( De Minimis)
(Μέγεθος Αρχείου: 107,36Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 11 Competition policy- existing aid-interim mechanism
(Μέγεθος Αρχείου: 753,2Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 10 Νέοι Αριθμοί Τηλεφώνων και Τηλεομοιοτύπου Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων
(Μέγεθος Αρχείου: 94,02Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 4 Ιστοσελίδα Γραφείου Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων
(Μέγεθος Αρχείου: 28,25Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 6 Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος
(Μέγεθος Αρχείου: 115,5Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 9 Ενίσχυση De Minimis
(Μέγεθος Αρχείου: 218,02Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 3 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμοι του 2001 .Δημόσιες Ενισχύσεις που έχουν τη μορφή φορολογικού μέτρου
(Μέγεθος Αρχείου: 544,73Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1 Υποχρέωση από τις Αρμόδιες Αρχές Κοινοποίησης προς τον Έφορο Προσχεδίων Νέων, Υφιστάμενων και Τροποποιήσεων Υφιστάμενων Ενισχύσεων
(Μέγεθος Αρχείου: 209,27Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 5. Υφιστάμενα Προγράμματα Ενισχύσεων/ Ατομικές Ενισχύσεις οι οποίες κρίθηκαν ή / θα κριθούν από τον Έφορο ως μη συμβατές και οι οποίες θα πρέπει να καταργηθούν μέχρι τις 30.04.2003
(Μέγεθος Αρχείου: 93,82Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 2 Ενίσχυση De Minimis .Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμοι του 2001
(Μέγεθος Αρχείου: 158,27Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 8 Διάρκεια ισχύος των υφιστάμενων προγραμμάτων ενισχύσεων
(Μέγεθος Αρχείου: 81,9Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 7 Ιστοσελίδα Γραφείου Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων
(Μέγεθος Αρχείου: 26,4Kb)




Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης ημερομηνίας 17.2.2024

Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας