Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τις Κρατικές ΕνισχύσειςΓια τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πατήστε εδώ.


Για πληροφορίες σχετικά με τη Νομοθεσία για Κρατικές Ενισχύσεις, πατήστε εδώ.

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 107 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 262/01)
- Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά Κατηγορία (ΕΕ) 651/2014 ως έχει τελευταίως τροποποιηθεί με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1315 της 23ης Ιουνίου 2023 (OJ L 167, 30.6.2023, p. 1)
- Κανονισμός (ΕΕ) 2023/2831 της 13ης Δεκεμβρίου 2023 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). (OJ L, 2023/2831, 15.12.2023)
- Κανονισμοί για τις Κρατικές Ενισχύσεις στους Τομείς της Γεωργίας, Δασοκομίας και Αγροτικών περιοχών
- Κανονισμοί για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον Τομέα της Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας
- Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (2021/C 153/01)
- Κατευθυντήριες γραμμές του 2022 για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2022/C 80/01)
- Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις Κρατικές Ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (2014/C 249/01)Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης ημερομηνίας 17.2.2024

Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας