Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τις Κρατικές ΕνισχύσειςΓια τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πατήστε εδώ.


Για πληροφορίες σχετικά με τη Νομοθεσία για Κρατικές Ενισχύσεις, πατήστε εδώ.


Για πληροφορίες σχετικά με τη Νομοθεσία για Κρατικές Ενισχύσεις στον Τομέα της Αλιείας,
πατήστε εδώ.

- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΘΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19 (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
- Νέες Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις Κρατικές Ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων
- Νέος Κανονισμός για τις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας στους τομείς της Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας
- Νέες Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020
- Πλαίσιο για τις Κρατικές Ενισχύσεις για την Έρευνα και Ανάπτυξη και την Καινοτομία
- Νέες Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις Κρατικές Ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)
- Νέος Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός
- Νέος Γενικός Κανονισμός για τις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας
- Νέοι Κανόνες για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον Τομέα της Γεωργίας για την περίοδο 2014-2020.
- ΝΕΟΣ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 1388-2014Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας