Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


Έντυπα Κοινοποιήσεων


Για να προμηθευτείτε τα έντυπα κοινοποιήσεων παρακαλώ πατήστε εδώ.


Για να προμηθευτείτε το έντυπο συνοπτικών πληροφοριών για τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 παρακαλώ πατήστε εδώ.


Για να προμηθευτείτε το έντυπο συνοπτικών πληροφοριών για τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 702/2014 παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για να προμηθευτείτε το έντυπο συνοπτικών πληροφοριών για τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 παρακαλώ πατήστε εδώ.Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Καν'το Ηλεκτρονικά

Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας