Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Αναθεωρημένη Γραπτή Δήλωση Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (10/02/2023)
(Μέγεθος Αρχείου: 1685,39Kb)


Αναθεωρημένη Γραπτή Δήλωση Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (10/02/2023)
(Μέγεθος Αρχείου: 45,13Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2020 (Κ.Δ.Π 193/2020)
(Μέγεθος Αρχείου: 1044,71Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΝΕΑ Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012, Κ.Δ.Π. 62/2014
(Μέγεθος Αρχείου: 356,6Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Ενοποιημένο κείμενο των περι ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012
(Μέγεθος Αρχείου: 73,94Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012, Κ.Δ.Π. 501/2012
(Μέγεθος Αρχείου: 143,31Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012
(Μέγεθος Αρχείου: 363,36Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2009, Κ.Δ.Π. 364/2009
(Μέγεθος Αρχείου: 364,07Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ο περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Διαφάνεια Χρηματοοικονομικών Σχέσεων μεταξύ του Δημοσίου και των Δημοσίων Επιχειρήσεων) Κανονισμοί του 2007, Κ.Δ.Π. 93/2007
(Μέγεθος Αρχείου: 461,96Kb)
Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης ημερομηνίας 17.2.2024

Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας