Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2020 (Κ.Δ.Π 193/2020)
(Μέγεθος Αρχείου: 1044,71Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΝΕΑ Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012, Κ.Δ.Π. 62/2014
(Μέγεθος Αρχείου: 356,6Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Ενοποιημένο κείμενο των περι ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012
(Μέγεθος Αρχείου: 73,94Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012, Κ.Δ.Π. 501/2012
(Μέγεθος Αρχείου: 143,31Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012
(Μέγεθος Αρχείου: 363,36Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2009, Κ.Δ.Π. 364/2009
(Μέγεθος Αρχείου: 364,07Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ο περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Διαφάνεια Χρηματοοικονομικών Σχέσεων μεταξύ του Δημοσίου και των Δημοσίων Επιχειρήσεων) Κανονισμοί του 2007, Κ.Δ.Π. 93/2007
(Μέγεθος Αρχείου: 461,96Kb)
Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Καν'το Ηλεκτρονικά

Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας