Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου


Όνομα:

Διεύθυνση: Υπουργείο Οικονομικών, 1439 Λευκωσία

Τηλέφωνο: +357-22601212

Τηλεομοιότυπο: +357-22602753

E-mail: commissioner@publicaid.gov.cyΑποτελέσματα γραπτής εξέτασης ημερομηνίας 17.2.2024

Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας