Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


Διαβούλευση για Διαμόρφωση των νέων Κανόνων
Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά Κατηγορία (ΕΕ) 651/2014 ως έχει τελευταίως τροποποιηθεί με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1315 της 23ης Ιουνίου 2023 (OJ L 167, 30.6.2023, p. 1)Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 651-2014 - ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΕΕ).pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 1944.5Kb)


Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης ημερομηνίας 17.2.2024

Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας