Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


Διαβούλευση για Διαμόρφωση των νέων Κανόνων
Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (2021/C 153/01)Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ-2021-C 153-01.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 1530.56Kb)


Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης ημερομηνίας 17.2.2024

Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας