Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


ΑποφάσειςΈτος 2006

Απόφαση Αρ. 241 Σχέδιο παροχής κυβερνητικών χορηγιών για το σύστημα HACCP για τρόφιμα και ποτά (παραγωγή ή/και επεξεργασία γεωργικών προϊόντων)

Απόφαση Αρ. 242 Σχέδιο Παροχής χορηγιών προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για προώθηση εναλλακτικών οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον Αγροτουρισμό

Απόφαση Αρ. 243 Σχέδιο χορηγίας για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)

Απόφαση Αρ. 244 Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους

Απόφαση Αρ. 245 Πρόγραμμα Παροχής Πρόσβασης σε Ερευνητικές Υποδομές του Εξωτερικού 2006

Απόφαση Αρ. 246 Πρόγραμμα Ερευνητικής Συνεργασίας με Διακεκριμένους Επιστήμονες του Εξωτερικού 2006

Απόφαση Αρ. 247 Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Κύπρου - Ελλάδας

Απόφαση Αρ. 248 Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ατόμων με σοβαρή αναπηρία στον ιδιωτικό τομέα

Απόφαση Αρ. 249 Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία (ανεξαρτήτως βαθμού) στον ιδιωτικό τομέα

Απόφαση Αρ. 250 Δέσμη προγραμμάτων Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2006

Απόφαση Αρ. 251 Σχέδιο για καταβολή κρατικής ενίσχυσης προς το Σύνδεσμο Εκτροφέων Βοειδών Holstein - Friesian

Απόφαση Αρ. 252 Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ατόμων με σοβαρή αναπηρία στον ιδιωτικό τομέα

Απόφαση Αρ. 253 Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία (ανεξαρτήτως βαθμού) στον ιδιωτικό τομέα

Απόφαση Αρ. 254 Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης στην Κύπρο

Απόφαση Αρ. 255 Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης στο Εξωτερικό

Απόφαση Αρ. 256 Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης

Απόφαση Αρ. 257 Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων μέσα από την Αξιοποίηση Αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Απόφαση Αρ. 258 Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης - ζωτικής σημασίας

Απόφαση Αρ. 259 Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης - Συνήθη
Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Καν'το Ηλεκτρονικά