Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


ΑποφάσειςΈτος 2011

Απόφαση Αρ. 328 Σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας (2011) για φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και φορείς του δημόσιου τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα

Απόφαση Αρ. 329 Σχέδιο Ελέγχου Τρομώδους Νόσου Αιγοπροβάτων

Απόφαση Αρ. 330 Καθεστώς κρατικών ενισχύσεων προς ανθοκαλλιεργητές και άλλους για συμμετοχή στην παγκύπρια αγροτική έκθεση και βράβευση φυσικών και νομικών προσώπων

Απόφαση Αρ. 331 Πρόγραμμα Επιτήρησης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας Βοοειδών

Απόφαση Αρ. 332 (i) Προγράμματα εκρίζωσης και επιτήρησης Βρουκέλωσης Βοειδών και Αιγοπροβάτων (ii) Πρόγραμμα Ελέγχου της Σαλμονέλας στα σμήνη αναπαραγωγής (iii) Πρόγραμμα Ελέγχου της Σαλμονέλας στα σμήνη αυγοπαραγωγής (iv) Πρόγραμμα Ελέγχου της Σαλμονέλας στα σμήνη κρεοπαραγωγής (v) Πρόγραμμα Ελέγχου της Σαλμονέλας στα σμήνη γαλοπούλων κρεοπαραγωγής (vι) Πρόγραμμα επιτήρησης της γρίπης των πτηνών σε πτηνά της οργανωμένης πτηνοτροφίας και άγρια πτηνά

Απόφαση Αρ. 333 Σχέδιο Ελέγχου Τρομώδους Νόσου Αιγοπροβάτων

Απόφαση Αρ. 334 Έκτακτο Σχέδιο Στήριξης της Αποσχόλησης με Εξατομικευμένη Κατάρτιση Ανέργων στις Επιχειρήσεις
Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Καν'το Ηλεκτρονικά