Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


ΑποφάσειςΈτος 2013

Απόφαση Αρ. 345 Σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας (2013 – NO.2) για φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και φορείς του δημόσιου τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα

Απόφαση Αρ. 346 ΔΕΣΜΗ Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας

Απόφαση Αρ. 347 Έκτακτο Σχέδιο Δράσης για Έλεγχο και Εκρίζωση της επιδημίας Ψευδοπανώλους των Πτηνών

Απόφαση Αρ. 348 Νέο Σχέδιο Αγροτικής Πολιτικής της ΑΗΚ (Έχει αντικατασταθεί με την Απόφαση Αρ. 350)

Απόφαση Αρ. 349 Ανάθεση της διαχείρισης του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού

Απόφαση Αρ. 350 Νέο Σχέδιο Αγροτικής Πολιτικής της ΑΗΚ

Απόφαση Αρ. 351 Επέκταση του σχεδίου κρατικών ενισχύσεων προς κτηνοτρόφους για τη συλλογή, μεταφορά και καταστροφή νεκρών ζώων
Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Καν'το Ηλεκτρονικά