Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


ΑποφάσειςΈτος 2014

Απόφαση Αρ. 352 Παράταση της διάρκειας ισχύος των κάτωθι εγκεκριμένων Σχεδίων κρατικών ενισχύσεων για το έτος 2014: (i) Σχέδιο για την κατεδάφιση με σκοπό τη μετεγκατάσταση οχληρών κτηνοτροφικών υποστατικών, (ii) Σχέδιο για την καταβολή κρατικής ενίσχυσης προς τον Κυπριακό Σύνδεσμο Εκτροφέων Βοοειδών Holstein- Friesian.

Απόφαση Αρ. 353 Παράταση της διάρκειας ισχύος των κάτωθι εγκεκριμένων Σχεδίων κρατικών ενισχύσεων για το έτος 2014. (i) - Προγράμματα εκρίζωσης και επιτήρησης βρουκέλωσης βοοειδών και αιγοπροβάτων (ii) - Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη αναπαραγωγής (iii) - Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη αυγοπαραγωγής (iv) - Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη κρεοπαραγωγής (v) - Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη γαλοπούλων κρεοπαραγωγής (vi) - Πρόγραμμα επιτήρησης της γρίπης των πτηνών σε πτηνά της οργανωμένης πτηνοτροφίας και άγρια πτηνά (vii) – Πρόγραμμα επιτήρησης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (viii) – Σχέδιο Ελέγχου Τρομώδους Νόσου των Αιγοπροβάτων.

Απόφαση Αρ. 354 Σχέδιο κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Απόφαση Αρ. 355 Παράταση της διάρκειας ισχύος του κάτωθι εγκεκριμένου Σχεδίου κρατικών ενισχύσεων για το έτος 2014: «Ενίσχυση για την πληρωμή ασφαλίστρων»

Απόφαση Αρ. 356 Παράταση της διάρκειας ισχύος του κάτωθι εγκεκριμένου Σχεδίου κρατικών ενισχύσεων για το έτος 2014: «Σχέδιο Αναδασμού»

Απόφαση Αρ. 357 Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης στους Συνδέσμους Προστασίας Φυτών
Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Καν'το Ηλεκτρονικά