Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


ΑποφάσειςΈτος 2019

Απόφαση Αρ. 376 Αναθεωρημένο Σχέδιο ενίσχυσης για την προώθηση της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην Κύπρο

Απόφαση Αρ. 377 Κατοικίες υποστηριζόμενης διαβίωσης

Απόφαση Αρ. 378 Προγράμματα RESTART 2016-2020 για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία του Ιδρύματος Ερευνάς και Προώθησης

Απόφαση Αρ. 379 Ενισχύσεις υπό μορφή εκπιπτόμενων δαπανών προς εξεύρεση του φορολογητέου εισοδήματος : α) Μικρής και Μεσαίας Καινοτόμου Επιχείρησης για τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη που διενεργεί και β) Φυσικού προσώπου για δαπάνες που διενεργεί, είτε απευθείας είτε μεσώ επενδυτικού ταμείου για επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου προς καινοτόμες ΜΜΕ

Απόφαση Αρ. 380 Σχέδιο κρατικής ενίσχυσης σε συνδέσμους, ενώσεις εκτροφέων/οργανώσεις αναπαραγωγής (κοινωνίες εκτροφής) για τη δημιουργία και τήρηση γενεαλογικών μητρώων ζώων για την περίοδο 2019 2020


Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Καν'το Ηλεκτρονικά